รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 7902
วันที่ออกหนังสือ : 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง : การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารดาวน์โหลด : 1565684014.PDF
ขนาดไฟล์ : 315.37 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และโครงการ (กรณีมีโครงการ) [ขนาดไฟล์: 3.38 MB]