ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 10 ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 6 ก.ค. 2561
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 มิ.ย. 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 18 มิ.ย. 2561
ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 2561