หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6848
เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530844562.PDF [ขนาดไฟล์:944.65 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 4.51 MB]
แบบตรวจสอบรายงานการประชุมฯ [ขนาดไฟล์: 518.60 KB]