หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 10 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10108
เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1536573638.PDF [ขนาดไฟล์:370.53 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 5.73 MB]
(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 3.66 MB]
แบบตรวจสอบรายงานการประชุมฯ [ขนาดไฟล์: 296.18 KB]