หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 28 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6608
เรื่อง : การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530179787.PDF [ขนาดไฟล์:771.37 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๘/ว ๓๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 6.76 MB]