หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6121
เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1529288721.PDF [ขนาดไฟล์:362.70 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดเร่งรัดครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 3.75 MB]
แบบตรวจสอบรายงานการประชุมฯ [ขนาดไฟล์: 288.69 KB]