หนังสือเวียน
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5537
เรื่อง : ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1527240564.PDF [ขนาดไฟล์:413.13 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 2.54 MB]
แบบรายงานผลการดำเนินการ ฯ [ขนาดไฟล์: 24.34 KB]