แนวทางการจัดหาของจังหวัดยะลา

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ และให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.การจัดทำโครงการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา จะต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล กระทรวงและส่วนราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒.การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้ตรวจสอบทุกรายอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการ ส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้แยกรายการไว้โดยไม่ต้องพิจารณา หากรายการใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๒.๑.๑ ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ "http://www.moi.go.th"

๒.๒ กรณีใช้ไม่ตรงตามเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ เปรียบเทียบราคา จำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียง

๒.๒.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบตามข้อ ๒.๒.๑ เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว หรือมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเพื่อความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่ ให้เปรียบเทียบ ราคา จำนวน ๓ บริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๓ บริษัท

๓.โครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัด กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมเองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการรับรองทั้งนี้ให้แจ้งจังหวัดทราบก่อนการจัดหา ๔๕ วัน
เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

๔.โครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ให้จัดทำคำขอในรูปแบบโครงการ เพื่อให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นทีมงาน เลขานุการ คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง (ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม) ก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดรับทราบและขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ

๕.โครงการ/แผนงาน/งาน ที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ให้จัดทำคำขอในรูปแบบโครงการ เพื่อให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นทีมงาน เลขานุการ คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง (ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม) ก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดรับทราบและขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ

๖.การจัดทำค่าใช้จ่ายในคำของบประมาณจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเรื่องของพัฒนา IT เท่านั้น รายการอื่น ๆ
ให้ทำคำขอหรือทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๗.ก่อนการจัดทำโครงการควรจะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าได้จัดทำ
ระบบซ้ำซ้อนกันหรือไม่ หรือเป็นระบบขนาดสัญลักษณ์และมาตรฐานที่เข้ากันได้หรือไม่ เพื่อจะได้ใช้ระบบร่วมกัน ไม่ซ้ำซ้อน
เพื่อจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลัง

๘.คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจัดหา ในรายละเอียดระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ขออนุมัติจัดหาจะต้อง
ไม่เฉพาะเจาะจงระบุยี่ห้อ ให้ระบุคุณลักษณะในเชิงวิชาการอย่างกว้าง ๆ

๙.รูปแบบการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และรูปแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้ใช้รูปแบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๑๐.ให้จัดทำเอกสารโครงการหรือแบบรายงาน สำหรับประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ กรณีโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

๑๐.๑.๑ ส่งเอกสารการเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ มท. กำหนดมายังฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่อีเมล์ yala@moi.go.th เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบโครงการฯ กลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนนำ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๑๐.๑.๒ เมื่อผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานฯ หรือแก้ไขเอกสารตามผลการพิจารณา ของคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มมายังฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๐ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่อีเมล์ yala@moi.go.th เพื่อให้

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ

๑๐.๑.๓ เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ และแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มมายังฝ่ายเลขาฯ
คณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูลมา ที่อีเมล์ yala@moi.go.th เพื่อจังหวัดรวบรวมรายงานผลการพิจารณาโครงการฯ
ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๑๐.๒ กรณีโครงการที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ส่งเอกสารการเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ มท. กำหนดมายังฝ่ายเลขาฯ
คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่อีเมล์ yala@moi.go.th เพื่อให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นทีมงานเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง (ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม) ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
รับทราบ และขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดยะลา)

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดยะลา)

เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการหนังสือราชการ

29 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/ 2564 
29 มิ.ย. 2564 แบบแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 
7 พ.ค. 2564 แบบแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/ 2564 
5 พ.ค. 2564 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
5 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/ 2564 
29 ม.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/ 2564 
29 ม.ค. 2564 แบบแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/ 2564 
24 ธ.ค. 2563 แบบแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/ 2563 
24 ธ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/ 2563 
3 ธ.ค. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565