วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำหลักธรรมศาสนาสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ ที่ต่างพหุวัฒนธรรม ฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องพิมพ์มารดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้หลักธรรมศาสนาแต่ละศาสนา และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีนายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ และเยาวชนผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ มีความรักและเทิดทูนในสถาบันหลัก ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวมได้พัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป

ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สนับสนุนการนำมิติทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ให้ประชาชนในพื้นที่มีความปรองดองสมานฉันท์ โดยได้จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ขึ้น โดยมีกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 โดยมีกรรมเสวนาทางศาสนา ฟังเทศจากท่านอาจารย์พระมหาโฆษิต สะพานทอง จากวัดเมืองนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อาจารย์นิมุ มะกาเจ นักวิชาการมุสลิมอิสระ ดร.จิรภัทร ไตรเอกภาพ ผู้แทนผู้นำจากศาสนาคริสต์ และฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานดนตรี นำเสียงเพลงมาขัดเกลาเป็นบทเรียนสอนชีวิต ฐานศิลปะ และฐานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ปูพื้นการจินตนาการด้วยภาพเขียนออกมาเป็นภาพแห่งการทำความดี พร้อมนำวัฒนธรรมแบบไทยที่สงบเรียบร้อยมีคุณค่าและอัตลักษณ์ พร้อมสะท้อนให้สังคมได้รับรู้

สำหรับการเรียนรู้หลักธรรมทุกศาสนาที่ถูกต้อง จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับจึงทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ที่จะนำไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของหลักศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม ที่ได้นำเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ มาทำกิจกรรมดีๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน เยาวชนในพื้นที่และประเทศชาติเป็นอย่างมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวทิ้งท้าย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 มี.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ