สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
วันนี้ (13 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา จะต้องยึดหลักการตลาดนำการผลิตไปสู่การปฎิบัติที่เป็นธรรม และดำเนินการด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน

ซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ และพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาจึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยึดกรอบหลัก 10 เรื่อง ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน , 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข ,4.วิถีไทยวิถีพอเพียง , 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , 6.รู้กลไกการบริหารราชการ , 7.รู้รักประชาธิปไตย , 8.รู้เท่ากันเทคโนโลยี , 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.คนไทยไม่ทิ้งกัน , 2.ชุมชนอยู่ดีมีสุข และ 3.งานที่ใช้งบประมาณตาม Function

จ่าเอก เฉลิมพล ญาณวิสุทธิกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา กล่าวว่า ในส่วนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาได้สนองนโยบาย ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งได้จำแนกรายการโครงการ กิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เป็นรายจังหวัด มีการกำหนดเมนูทางเลือก อาทิ พัฒนาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ , พัฒนาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฎิบัติการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตร , พัฒนาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ , พัฒนาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครือข่ายต่างๆ และอื่นๆ อีกหลายรายการ

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบลของจังหวัดยะลา เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในระดับตำบล เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการเกษตร กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ได้กำหนดให้ ครู ข หรือทีมปฏิบัติงานระดับตำบล ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน และนำเสนอเมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมประมวลความต้องการ จัดส่งให้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตาม Function ในระดับพื้นที่ต่อไป
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 13 มี.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ