พิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 15 พ.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ