ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อติดตามดูแลสถานการณ์การค้ามนุษย
วันที่ (11 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม Warroom ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามดูแลสถานการณ์การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานระบบติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา การรายงานบุคคลสูญหาย รายงานสถิติการปราบปรามการค้าประเวณี รายงานการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รายงานจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานและพิสูจน์สัญชาติ รายงานจำนวนแรงงานเด็กที่มีเด็กเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2561 และการายงานบุคลสูญหายที่ค้างยังไม่พบตัว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ.... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.กำหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หมายถึง “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงาน หรือบริการโดยมิได้สมัครใจให้กับตน หรือบุคคลที่สาม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้กำลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้ นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใดโดยมิชอบ ที่ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ หรือมิได้สมัครใจที่จะทำเอง ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ” , 2.กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหาย จากการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หรือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศ ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ , 3.กำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ 3.2 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน , 4.กำหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ เช่น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว , 5.กำหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยเพิ่มโทษกรณีกระทำผิดต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ หรือผู้มีกายพิการ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และกรณีที่ทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 11 พ.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
พิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2562
สีสันวันวาเลนไทน์ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา คู่รัก 33 คู่...
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562
รับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน...
พิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์...
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดยะลา....