จัดหางานจังหวัดยะลา จัดอบรมการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เมื่อวันที่ (25 มิ.ย. 61) ที่ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ จำนวน 55 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน หลักสูตร "สถานการณ์และโอกาสตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน" โดยมีนางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในพื้นที่ เป็นการเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จึงจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ เพื่อกลับไปแนะแนวอาชีพให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดปัญหาการว่างงาน การเปลี่ยนงานบ่อย หรือออกจากงาน รวมถึงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสมของแรงงานในพื้นที่ อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 26 มิ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ