องคมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฎิบัติภารกิจด้านศาสนา ณ วัดบาละ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า และติดตามการดำเนินงานในโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประชาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

โดยช่วงเช้าองคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังวัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อสักการะพระประธานและกราบมนัสการเจ้าอาวาส พร้อมกับถวายสังฆทาน โดยในปี 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และในปี 2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ด้วยทรงให้ความสำคัญต่อพุทธศาสนาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสื่อกลางในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน

วัดบาละ เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์ และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อปี 2509 ต่อมาในปี 2536 ได้รับอนุญาตตั้งวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูปิยธรรมนิเทศ เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน

ในการนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎร จากนั้น องคมนตรี ได้พบปะและพูดคุยกับประชาชนถึงชีวิตความเป็นอยู่ และกล่าวถึงความห่วงใยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อประชาชน

จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 13.50 น. องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ จากนั้น ได้เยี่ยมชมโรงเรียน และระบบระบายน้ำระบบประปาของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยต่อความเดือดร้อนของครูและนักเรียนของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้พระราชทานพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 7 แห่ง ซึ่งโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทาน ในปี 2557 เพื่อดำเนินโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้นักเรียนและครู จำนวน 500 คน มีน้ำสะอาด มีคุณภาพไว้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้เปิดทำการสอนแบบชั้นเดียวทั้งสายสามัญและสายศาสนา ตั้งระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปี 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 961 คน นับถือศาสนาอิสลาม มีบุคลากรรวม จำนวน 70 คน ผลจากการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบประปา ทำให้ครูและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และมีน้ำเพียงพอในการประกอบกิจกรรมในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 11 ต.ค. 2561