พิธี "วันดินโลก ปี 2561..."
วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” นิทรรศการทางวิชาการดิน มอบรางวัล และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริด้านหญ้าแฝก มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งออกบูทบริการของหน่วยงานราชการ และสินค้าเกษตรในชุมชน (อำเภอยิ้ม)

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น บางแห่งเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม เป็นดินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ฟื้นฟู อนุรักษ์ดินของพระองค์นั้น มีลักษณะเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย ชาวบ้านทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ จากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership และยังได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ด้าน จ่าเอก เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุน และร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ ยังได้ทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และนิทรรศการทางวิชาการด้านดิน เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนของพระองค์ท่าน อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สวท.ยะลา Update : 3 ธ.ค. 2561