จิตอาสา กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค ๒๕๖๐ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุบ้านทักษิณที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดีการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน
ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 76 คน ซึ่งพักอาศัยที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา

ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 6 ธ.ค. 2560