ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2562
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระหรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักรับไปบูรณาการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการแผนงานโครงการต่างๆ ที่มีความพร้อม และสมารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่างๆ

จังหวัดยะลา จึงจัดประชุมในวันนี้ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงอุทกภัยในพื้นที่ รวมถึงการจัดเตรียมแผนงาน และโครงการต่างๆ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ในการประชุม มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 28 ส.ค.62 จังหวัดยะลามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ อ.กาบัง อ.ยะหา อ.บันนังสตา อ.ธารโต และอ.เบตง ปริมาณฝนย้อนหลังสะสม 3 วัน เฉลี่ยทั้งจังหวัด 5.2 มม. แนวโน้มสถานการณ์ และการดำเนินงานโครงการ มีฝนตกทั่วไปในเขตจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลาง 2.0194 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบายน้ำลงท้ายเขื่อน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำปัตตานี 3.046 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรในพื้นที่ยังสามารถรับน้ำจากการระบายของเขื่อนบางลาง และการทดน้ำของเขื่อนปัตตานีได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 28 ส.ค. 2562