ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ...
วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้กับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 6 ก.ย. 2562