Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า...
วันนี้ 8 ต.ค.62 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญชัย อนันตสิริรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ได้เดินหน้าดำเนินการ Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน กสทช. ผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร เคเบิ้ลทีวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
-
จากนั้น ได้มีการปล่อยขบวนรถปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร และประเดิมขึ้นกระเช้าตัดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ณ บริเวณตลาดผังเมือง เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อนำร่องให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA
-
นายชาญชัย อนันตสิริรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2562 ทาง PEA ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลา จะดำเนินการครอบคลุมในเขตเทศบาลนครยะลา และทั่วทั้งจังหวัด ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 8 ต.ค. 2562