มลายูเดย์ Melayu day @ yala ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7
วันนี้ (7 ก.พ.63) ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เขตเทศบานครยะลา ทางเทศบาลนครยะลา ร่วมกับ จ.ยะลา โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา และนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันมลายูเดย์ Melayu day @ yala ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเทศบาลนครยะลา ได้ร่วมบูรณาการกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ในรูปแบบกิจกรรมสืบสานพหุวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแหลมมลายู

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดยะลา คือการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมมลายู ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ดำเนินชีวิตกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภาษา อาหารการกิน และการแต่งกาย เทศบาลนครยะลาจึงกำหนดให้จัดงาน Melayu day of Yala ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รวบรวมและเผยแพร่วัฒนธรรมมลายูในท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างเหนือความคาดหมายจากประชาชนในพื้นที่และจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและแสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาร่วมจัดงานในครั้งต่อไป ต่อมาเทศบาลนครยะลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราววัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดร่วมขนาดใหญ่ที่สามารถสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศได้ จึงมีแนวคิดที่จะเปิดพื้นที่นครยะลาให้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมลายูและพยายามยกระดับงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่ระดับอาเซียน จนกระทั่งเกิดเป็นงาน “Melayu Day @Yala” ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อเปิดกว้างให้จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยและประเทศอื่นๆได้เข้ามามีส่วนร่วม อันสอดคล้องกับเป้าหมายของเทศบาลนครยะลาที่ต้องการผลักดันให้เมืองยะลาเป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์

สำหรับการจัดงานมลายูเดย์ในปีนี้ ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดงานดังกล่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 แล้ว รวมทั้งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย 1. การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยะลา พร้อมด้วยขบวนเสริมจากชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาและสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลา, 2.การแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ การประกวดเพลงคุณธรรมภาษาไทย การประกวดเพลงอนาซีดเป็นภาษามลายู การประกวดเล่านิทานสามภาษาประกอบท่าทาง การประกวด Choral Speaking ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดดิเกร์ ฮูลู, 3.การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของแหลมมลายู”, 4.นิทรรศการจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการแสดงท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของแหลมมลายูระหว่างประเทศกับประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การแสดงส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมบนเวทีกลางตลอดระยะเวลา 3 วันด้วยกัน, 5.การสาธิตและชิมอาหารพื้นเมือง, 6.การออกร้านจำหน่ายอาหารฮาลาล และเครื่องแต่งกายมลายู, 7.การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงอนาซีดจากวง Devotees ที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซียอีกด้วย ซึ่งในการจัดงาน Melayu Day @Yala ทุกครั้งประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน พี่น้องประชาชนชาวยะลา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมมลายูอย่างแท้จริง
ภาพ / ข่าว : เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ Update : 12 ก.พ. 2563