โครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

พมจ.ยะลา เดินหน้าลดอัตราการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จัดอบรม เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

วันนี้ (8 ม.ค. 61) ที่ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2561 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ไม่กระทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา วิทยาลัยเทคนิคบริการธุรกิจยะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนไทย การใช้แรงงานเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยากรอบรมให้ความรู้จาก จัดหางานจังหวัดยะลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยะลา และตำรวจภูธรจังหวัดยะลา มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกำหนดนโยบายเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ ให้สาธารณชนได้รับทราบและเกิดความตระหนักในปัญหา และเป็นการเฝ้าระวังบุตรหลาน สมาชิกในครอบครัว สังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในปัญหาการค้ามนุษย์ มีความรูเกี่ยวกับบทลงโทษ หากมีการกระทำความผิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามและหยุดการกระทำอันเป็นการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ มีความสำคัญกับปัญหามากที่สุด หากมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แล้ว จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้นลดลงได้ จะเห็นว่าเด็ก เยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้ง่ายที่สุด ดังนั้นทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยลดอัตราการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากสังคมไทย

ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 8 ม.ค. 2561