ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ ฯ

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพันเอกทรงชัย สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ที่มีการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แต่เนื่องจากได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้พระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่าเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการเรื่องเพื่อให้ได้รับอนุญาตตามคำขอประทานบัตรและคำขอต่ออายุประทานบัตร เนื่องจากพื้นที่ทำเหมืองแร่บางส่วนอาจอยู่ในเขตโบราณสถานฯ โดยมีปลัดอำเภอเมืองยะลา ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนผู้ประกอบการร่วมให้ข้อมูล ณ บริเวณรอบๆ ภูเขายะลา พื้นที่ตำบลยะลา และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 9 ม.ค. 2561