พิธีเปิดค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมฯ

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา เปิดค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สืบสานงานศิลป์ ถิ่นยะลา ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยสู่ยุค 4.0 วันนี้(9 ม.ค. 61) ที่ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอบรมค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนงานศิลป์ ถิ่นยะลา ซึ่ง จ.ยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.ยะลา จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการใช้นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 กับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรม ส่วนราชการ คณะครู รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษา จาก 8 สถานศึกษา 120 คน ใน จ.ยะลา เข้าร่วมสำหรับการอบรม มีการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การนำนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม ใช้ระยะเวลาการอบรมรวม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการใช้นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ตลอดจนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย "ปัญญา”นำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ต่อไป ในอนาคต

ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 9 ม.ค. 2561