อำเภอเมือง
       อำเภอยะหา
       อำเภอธารโต
       อำเภอรามัน
       อำเภอบันนังสตา
       อำเภอเบตง
       อำเภอกาบัง
       อำเภอกรงปินัง
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา

โทรศัพท์ 0-7321-1586, 221014
 สป.มท. 74941, 74922, 74929
E-mail: yala@moi.go.th


ประวัติความเป็นมา
          อำเภอบันนังสตาเดิมเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับเมืองรามัน แต่เดิมเรียกว่า "อำเภอบาเจาะ" ตั้งอยู่ที่บ้านบาเจาะ ตำบลบาเจาะ ในปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ตำบลบันนังสตา และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "อำเภอบันนังสตา" มาจนถึงปัจจุบันนี้ คำว่า "บันนังสตา" เป็นภาษามาลายูพื้นเมือง แปลว่า "นามะปราง"

1) สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและเนื้อที่
          อำเภอบันนังสตา ตั้งอยู่ติดถนนสุขยางค์ (สาย 410) ห่างจากจังหวัดยะลา 39 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมด 629,013 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 393,133.125 ไร่

1.2 อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ กิ่งอำเภอกรงปินัง และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
          ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบชื้น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน บางแห่งเป็นภูเขาหินล้วน มีแม่น้ำปัตตานีเป็นแม่น้ำสายสำคัญเพียงสายเดียว ต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอเบตง
          ภูเขา เทือกเขาสันกาลาคีรี
          เทือกเขาตะโล๊ะแว
          เทือกเขากาโสด
          เทือกเขาฮารา
          แม่น้ำ
          แม่น้ำปัตตานี
          คลองธารโต
          คลองน้ำใส

2) ประชากร
          มีประชากรทั้งสิ้น 46,511 คน แยกเป็น ชาย 24,159 คน หญิง 22,352 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 63 คน/ตารางกิโลเมตร

3) เศรษฐกิจ
           ? การเกษตรกรรม

     มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกได้ดังนี้
          1. ทุเรียน           2. มังคุด
          3. ลองกอง           4. เงาะ
          5. มะม่วง           6. ส้มโอ
          7. กระท้อน           8. มะนาว
          9. ลางสาด           10. ละมุด
          11. มะม่วงหิมพานต์           12. กล้วยน้ำว้า
          13. กล้วยหอม           14. กล้วยหิน

          ? อุตสาหกรรม
     อำเภอบันนังสตามีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
โรงงานแปรรูปไม้ยาง 2 แห่ง
โรงน้ำยางข้น 1 แห่ง

4) การปกครอง
การปกครองของอำเภอบันนังสตา มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน ดังนี้
          1. ตำบลบันนังสตา มี 11 หมู่บ้าน
          2. ตำบลตลิ่งชัน มี 13 หมู่บ้าน
          3. ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ มี 10 หมู่บ้าน
          4. ตำบลถ้ำทะลุ มี 5 หมู่บ้าน
          5. ตำบลเขื่อนบางลาง มี 6 หมู่บ้าน
          6. ตำบลบาเจาะ มี 5 หมู่บ้าน
          มีเทศบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง

5) สภาพสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

     • การศึกษา
          สถานศึกษาสังกัด
          สปช. จำนวน 33 โรงเรียน
          สศ จำนวน 2 โรงเรียน
          สช จำนวน 4 โรงเรียน

     • ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 82.20 % ศาสนาพุทธ ประมาณ
17.80 % และมีสถาบันศาสนา ซึ่งมีมัสยิด จำนวน 49 แห่ง วัด จำนวน 12 แห่ง และสภาวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง

     • การสาธารณสุข
อำเภอบันนังสตามีสถานบริการ ดังนี้
          โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
          สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
          หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

6) การท่องเที่ยว
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
          ? ถ้ำกระแชง
          ? น้ำตกสุทาลัย
          ? น้ำตกธารโต
          ? เขื่อนบางลาง โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนบางลาง
          ? ถ้ำแรด

7) ศักยภาพและโอกาสของอำเภอ
          อำเภอบันนังสตา หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาอำเภอในอนาคต ได้ดังนี้
          1. เนื้อที่ของอำเภอบันนังสตามีขนาดพอเหมาะในการดูแลพัฒนา
          2. ทรัพยากรดิน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
          3. ทรัพยากรน้ำ มีความสมบูรณ์ เพียงพอแก่การเกษตรการอุปโภคและบริโภค
          4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
          5. สุขภาพของประชาชน มีอนามัยที่สมบูรณ์ ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ยังไม่ระบาดแพร่หลายมากนัก

8) ผลิตภัณฑ์ในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
          ? กล้วยหินฉาบ
          ? ไม้กวาดดอกหญ้า


9) แผนที่อำเภอบันนังสตา