นายดลเดช พัฒนรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 
     
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายราชิต สุดพุ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 

 
 
   
 
สำนักงานจังหวัดยะลา
 
     
 
โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐