นายสามารถ วราดิศัย
นายอุดร น้อยทับทิม
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา

 

 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา
 
     
 
โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐